GitBook

这里写图片描述

这一题的题意是 如输入 3 1 则要求输出最少有 几个1 组成的数字能被3整数 如 111能被3整除 则输出 3 同理 对于 7 3 则 333333能被7整除 则输出6

运用同余定理 AC代码如下

#include<stdio.h>
int main() {
	int T,n,m,k,r;
	int i;
	scanf("%d",&T);
	for(i=1; i<=T; i++) {
		scanf("%d %d",&n,&m);
		r=m%n;
		k=1;
		while(r) {
			r=(r*10+m)%n;
			k++;
		}
		printf("Case %d: %d\n",i,k);
	}
	return 0;
}

题目地址:【Light】[1078]Integer Divisibility