GitBook

这里写图片描述

【Light】[1076 ]Get the Containers是一个问题

不过这个在找到最大值的最小值后 需要把组合方式也输出 优先组合前面的数字

需要注意的是 有可能在找完之前就组合完成了 所以后面的就不用再进行组合了 如 1 6 4 10 5 5 5 5 5 5 应该输出 Case 1: 10 10 10 10 5 5 直接判断符合条件的话会全部输出10

这里是记录输出的次数 如果剩余需要输出的次数与剩下的数相等 那么直接输出数字 就不用在进行判断是否组合了

#include<stdio.h>
int a[1200];
int n,m;
bool judge(int t) {
	int cnt=1;
	int sum=0;
	for(int i=0; i<n; i++) {
		if(sum+a[i]>t) {
			cnt++;
			sum=0;
		}
		sum+=a[i];
	}
	if(cnt<=m)
		return true;
	else
		return false;
}
int main() {
	int T,kase=0;
	scanf("%d",&T);
	while(T--) {
		scanf("%d %d",&n,&m);
		n++;
		m++;
		int max=0,sum=0;
		for(int i=0; i<n; i++) {
			scanf("%d",&a[i]);
			sum+=a[i];
			if(max<a[i])
				max=a[i];
		}
		int l=max,r=sum;
		int res=max;
		while(r>=l) {
			int mid=(l+r)/2;
			if(judge(mid)) {
				res=mid;
				r=mid-1;
			} else
				l=mid+1;
		}
		printf("Case %d: %d\n",++kase,res);
		sum=0;
		int cnt=m;
		for(int i=0; i<n; i++) {
			if(sum+a[i]>res||cnt==n-i+1) {
				printf("%d\n",sum);
				cnt--;
				sum=0;
			}
			sum+=a[i];
		}
		printf("%d\n",sum);
	}
	return 0;
}

题目地址:【Light】[1048]Conquering Keokradong