GitBook

这里写图片描述 这里写图片描述

还是一个字符串的处理问题 只限小写 所以比之前那些还简单-.-

#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main() {
	char s[22];
	int i;
	while(scanf("%s",s)!=EOF) {
		for(i=0; i<strlen(s); i++) {
			if(s[i]=='y')
				s[i]='a';
			else if(s[i]=='z')
				s[i]='b';
			else
				s[i]=s[i]+2;
		}
		printf("%s\n",s);
	}
	return 0;
}

话说……念经…… 好吧……好想吐槽啊……

题目地址:【郑轻】[1781]和尚特烦恼7——念经