GitBook

这里写图片描述 这里写图片描述

这个还是直接判定的 不过有打表法的雏形了 但打表时还是用的直接判定 所以毫无意义……

#include<stdio.h>
#include<math.h>
int su(int a);
int main() {
	int i,j,k,n,g;
	int a[10000];
	for(i=2,j=0; i<=10010; i++) {
		if(su(i)==1) {
			a[j++]=i;
		}
	}
	while(scanf("%d",&n),n!=0) {
		for(i=0,g=0; i<n; i++) {
			for(k=j-1; k>i; k--) {
				if(a[k]==n-a[i])
					g++;
			}
		}
		printf("%d\n",g);
	}
	return 0;
}
int su(int a) {
	int i;
	for(i=2; i<=sqrt(a); i++) {
		if(a%i==0) break;
	}
	if(i>sqrt(a))
		return 1;
	else
		return 0;
}

题目地址:【杭电】[2098]分拆素数和