GitBook

这里写图片描述 这里写图片描述

这个和前面那个把数插入数组中的差不多 所以…… 我勒个去 写的这么麻烦-.-

#include<stdio.h>
int main() {
	int i,n,x[120],min,t,k;
	while(scanf("%d",&n),n!=0) {
		for(i=0; i<n; i++) {
			scanf("%d",&x[i]);
			if(i==0)
				min=x[i];
			if(x[i]<=min) {
				min=x[i];
				k=i;
			}
		}
		t=x[0];
		x[0]=min;
		x[k]=t;
		for(i=0; i<n; i++) {
			printf("%d",x[i]);
			if(i!=n-1)
				printf(" ");
		}
		printf("\n");
	}
	return 0;
}

不过现在似乎也并不想再重新写一遍了……

题目地址:【杭电】[2016]数据的交换输出