GitBook

这里写图片描述

贪心策略:

若田忌最快的马胜过齐威王最快的马 则进行比赛 若田忌最快的马慢于齐威王最快的马 则那田忌最慢的马与其比赛 若田忌最快的马等于齐威王最快的马 则比较田忌最慢的马与齐威王最慢的马 若田忌快于齐威王 则进行比赛 否则依旧拿最慢的马与齐威王最快的马比赛

在比赛的过程中加判断 以防把平局判断成输

#include<stdio.h>
#include<algorithm>
using namespace std;
int a[1200],b[1200];
int main() {
	int n;
	while(scanf("%d",&n),n) {
		for(int i=0; i<n; i++)
			scanf("%d",&a[i]);
		for(int i=0; i<n; i++)
			scanf("%d",&b[i]);
		sort(a,a+n);
		sort(b,b+n);
		int cnt=0;
		int al=0,ar=n-1,bl=0,br=n-1;
		for(int i=0; i<n; i++) {
			if(a[ar]>b[br]) {
				ar--,br--;
				cnt++;
			} else if(a[ar]<b[br]) {
				al++,br--,cnt--;
			} else if(a[al]>b[bl]) {
				al++,bl++;
				cnt++;
			} else {
				if(a[al]<b[br])
					cnt--;
				al++,br--;
			}
		}
		printf("%d\n",cnt*200);
	}
	return 0;
}

题目地址:【杭电】[1052]Tian Ji – The Horse Racing